bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”

CZEŚĆ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Tworzy się związek międzygminny pod nazwą „EKO SIÓDEMKA”, zwany w dalszej części niniejszego Statutu – Związkiem.
2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.
Uczestnicy Związku

Uczestnikami Związku są:
1. Gmina Cieszków
2. Gmina Kobylin
3. uchylony
4. Gmina Krotoszyn
5. uchylony
6. Gmina Sulmierzyce
7. Gmina Zduny


§ 3.
Siedziba Związku

Siedzibą Związku jest miasto Krotoszyn.

§ 4.
Czas trwania Związku

Czas trwania Związku jest nieograniczony.


§ 5.
Osobowość prawna związku

Związek jest osobą prawną wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 6.
Zadania Związku

1. Zadaniem Związku jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin uczestników Związku i w tym celu organy Związku:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z realizacją zadań Związku na terenach gmin uczestników Związku lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
2) dokonują wyboru lub nawiązują stosunki prawne z istniejącą instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych;
3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawują nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
4) organizują odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w gminach uczestników Związku, na których nie zamieszkują mieszkańcy gmin uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne, po podjęciu uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5) dokonują wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalają stawki tej opłaty dla mieszkańców gmin uczestników Związku, ustalają stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalają terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku i zagospodarowania tych odpadów;
6) określają wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku ;
7) określają rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości ceny za te usługi;
8) określają wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) prowadzą rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
10) przeprowadzają procedury przetargowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i zawierają umowy z podmiotami wyłonionymi w przetargu;
11) realizują obowiązki sprawozdawcze, analityczne, kontrolne, nadzorcze związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
12) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
13) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin uczestników Związku, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
14) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
15) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
16) udostępniają na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
17) opracowują projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach uczestnikach Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań oraz uchwalają regulamin w tym zakresie.
2. Zadaniem Związku jest także:
1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:
a)instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części z terenów gmin uczestników Związku;
b) schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
2) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie gmin uczestników Związku;
3) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
4) wydawanie zezwoleń oraz określanie wymagań wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwoleń:
a) w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
b) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
5) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt na terenie gmin uczestników Związku.
3. W celu realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z innymi podmiotami, podejmować współpracę ze spółkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

4.W zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań, Uczestnicy zapewniają Związkowi:
1) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego;
2) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej nieruchomości położonej na terenie uczestnika Związku.

CZĘŚĆ II
Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

§ 7.
Organy Związku

Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem".
2) Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem".

§8.
Zgromadzenie Związku

1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie gmin uczestników Związku oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu z każdej z gmin uczestników Związku wyznaczonym przez zainteresowaną Radę Gminy/Miejską. Na wniosek Wójta lub Burmistrza Rada Gminy/Miejska może powierzyć reprezentowanie gminy lub miasta w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy Wójta, zastępcy Burmistrza albo radnemu.
2. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.
3. Inicjatywę uchwałodawczą ma Zarząd oraz każdy członek Zgromadzenia.
4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin/Miejskich, zaś członkowie ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
5. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności :

1) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) ustalanie programów realizacji zadań Związku;
3) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu;
4) stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań Związku, obowiązujących na terenie wszystkich gmin/miast uczestników Związku;
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, innych komisji Zgromadzenia oraz Głównego Księgowego Związku;
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej oraz informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych badań i kontroli;
7) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu za pomocą Komisji Rewizyjnej;
8) stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności Związku;
9) podejmowanie uchwał w zakresie wyrażania zgody na zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów przez Zarząd;
10) określanie wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych, oraz ustalanie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek, udzielanych przez Zarząd w roku objętym budżetem;
11) decydowanie o sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;
12) nadawanie Statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom, o których mowa w pkt 11;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wystąpienia i wyłączenia ze Związku;
14) wnioskowanie do Rad Gmin/Miejskich – uczestników Związku o przyjęcie zmian Statutu Związku;
15) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;
16) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd lub członka Zgromadzenia;
17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej oraz zasad, wysokości i terminów dopłat.

7. Posiedzenia Zgromadzenia w formie zwyczajnych bądź nadzwyczajnych zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków, Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia winny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia. O zwołaniu posiedzenia członkowie winni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 7dni przed posiedzeniem. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały, w tym projekty uchwał.
8. Zgromadzenie Związku powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego..
9. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego należy organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami.
10. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych w ustawie..
11. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
12. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w trybie i terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.

§ 9.
Zarząd Związku.

1.Zarząd składa się z trzech do pięciu członków Zarządu, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2.Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.
3.W przypadku braku Przewodniczącego Zarządu lub przejściowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zastępca Przewodniczącego Zarządu pełni funkcje Przewodniczącego Zarządu.
4.Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz członka Komisji Rewizyjnej.
5. Członek Zarządu, który nie jest członkiem Zgromadzenia, zatrudniany jest na podstawie wyboru w trybie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w ramach stosunku pracy.
6. W stosunku do członków Zarządu czynności wynikających z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Zgromadzenia, w stosunku do pozostałych pracowników Związku czynności wynikających z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Zarządu.
7. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu wyboru Zarządu przez Zgromadzenie i wygasa z upływem kadencji Rad Gmin/Miejskich. Zgromadzenie wybiera Zarząd w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przez właściwy organ wyborczy.
8. Po upływie kadencji danego członka Zarządu pełni on swoją funkcję w Zarządzie do dnia wyboru na jego miejsce nowego członka Zarządu.

§ 10.
Kompetencje Zarządu

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane mu przez Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja zadań Związku poprzez:
a) pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach;
c) przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych oraz zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu;
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie i wykreślanie z rejestru;
e) realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
f) przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
g) nakładanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zadań Statutowych Związku;
h) wydawanie decyzji, zezwoleń, prowadzenie kontroli, prowadzenie postepowań administracyjnych określonych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań określonych w § 6 ust. 2 Statutu Związku;

2) opracowywanie projektów uchwał Zgromadzenia;
3) opracowywanie projektów budżetu i jego realizacja;
4) gospodarowanie mieniem Związku;
5) składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania budżetu;
6) realizowanie zadań Związku w zakresie obowiązków analitycznych, sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych, kontrolnych i nadzorczych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 11.
Kompetencje Przewodniczącego Zarządu

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie i organizacja pracy Zarządu;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku;
3) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Związku, za wyjątkiem członków Zarządu oraz pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego pracowników Związku i kierowników jednostek organizacyjnych Związku;
4) występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie i odwołanie Głównego Księgowego Związku.

§ 12.
Głosowanie i reprezentacja

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu byli o posiedzeniu Zarządu prawidłowo powiadomieni.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zgromadzenie.
3. Oświadczenia woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna dokonywana w imieniu Związku pociąga za sobą powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 13.
Biuro Związku

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
2. Zadania, kompetencje oraz wewnętrzną organizację Biura Związku reguluje Regulamin Organizacyjny Biura Związku, ustalany przez Zarząd.
§ 14.
Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 3 (trzech) osób, które wybiera się na kadencję Zgromadzenia spośród jego członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie komisji zostali prawidłowo zawiadomieni o jej posiedzeniu.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności kompleksowej działalności Zarządu, Biura Związku oraz innych jednostek organizacyjnych Związku z uwzględnieniem realizacji uchwał Zgromadzenia;
2) opiniowanie wykonania budżetu Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium;
3) wykonywanie innych kontroli zleconych przez Zgromadzenie Związku.
6. Sposób dokonywania kontroli i szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Zgromadzenie.

§ 15.
Inne komisje

Zgromadzenie może powołać inne niż Komisja Rewizyjna - komisje stałe bądź doraźne, określając ich nazwę, skład oraz zakres i tryb działania.

CZEŚĆ III
Gospodarka finansowa i majątek Związku.

§ 16.
1. Majątek Związku jest majątkiem odrębnym od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.
2. Uczestnicy Związku wnoszą do Związku udziały w wysokości 5.000.00 zł (pięć tysięcy złotych).
3. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść swój udział w całości w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rejestracji Związku lub ogłoszenia zmiany Statutu uwzględniającej przystąpienie nowego uczestnika do Związku.
4. Dochodami Związku są:
1) środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznych składek członkowskich uczestników Związku, kar pieniężnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) dochody z majątku, zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku;
3) jednorazowe wpływy uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku;
4) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku;
5) dopłaty uczestników Związku ustalane przez Zgromadzenie.

5. Roczne składki członkowskie uzależnione są od liczby mieszkańców poszczególnych uczestników Związku. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy określonego na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z roku poprzedniego. Proponowana wysokość składek i terminy płatności rat składek na rok następny określana jest, za wyjątkiem pierwszego roku działalności Związku, corocznie do 15 października każdego roku przez Zarząd i jest zatwierdzana w drodze uchwały przez Zgromadzenie. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wszczęcia przez Związek działań zmierzających do wyegzekwowania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17.
Zasady udziału w zyskach i pokrywania strat Związku

1. Nadwyżki budżetowe osiągnięte przez Związek przeznaczone są na jego działalność Statutową.
2. Jeżeli dochody własne Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością Związku na rzecz wszystkich jej uczestników, strata pokrywana jest przez wszystkich uczestników Związku według proporcji stawek określonych przy wyliczaniu składki na dany rok na zasadach określonych w § 16 ust.5 niniejszego Statutu.

§ 18.
Budżet

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, projekt budżetu Związku na kolejny rok, obejmujący przewidywane dochody i wydatki, a Zgromadzenie przyjmuje budżet w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 19.
Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby mieszkańców gmin uczestników Związku w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.
2. Z wszelkich obiektów i urządzeń Związku jego uczestnicy korzystają na równych prawach.

§ 20.
Odpowiedzialność Związku

Za swoje zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

CZĘŚĆ IV
Zasady uczestnictwa w Związku.

§ 21.
Przystąpienie do Związku

1. Założyciele stają się uczestnikami Związku po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia niniejszego Statutu.
2. Warunkiem przyjęcia kolejnych uczestników do Związku jest łączne spełnienie następujących warunków :
1) podjęcie przez właściwe Rady Gmin/Miast uchwał o przystąpieniu do Związku i uchwał o przyjęciu jego Statutu,
2) podjęcie przez Zgromadzenie uchwały o przyjęciu nowego uczestnika Związku;
3) podjęcie przez Rady Gmin/Miejskie wszystkich dotychczasowych uczestników Związku uchwał w sprawie zmiany Statutu Związku polegającej na uzupełnieniu Statutu o kolejnego uczestnika.
3. Zgromadzenie ma prawo określić warunki przystąpienia nowego uczestnika do Związku.

§ 22.
Sposoby ustania uczestnictwa w Związku

1. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia uczestnika ze Związku;
2) wyłączenia uczestnika ze Związku;
3) likwidacji Związku i wykreślenia Związku z rejestru związków.
2. Występującemu lub wyłączonemu uczestnikowi ze Związku należy zwrócić wniesiony udział.
3. Uczestnik występujący lub wyłączony ze Związku pokrywa straty powstałe do dnia ustania uczestnictwa w Związku.

§ 23.
Dobrowolne wystąpienie uczestnika

Uczestnik może wystąpić ze Związku poprzez złożenie Zarządowi wypowiedzenia uczestnictwa w formie uchwały Rady Gminy/Miejskiej. Uchwała Rady Gminy/Miejskiej w tym zakresie powinna być podjęta co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem roku objętego budżetem

§ 24.
Wyłączenie uczestnika

1. Związek może wyłączyć uczestnika ze Związku tylko w razie:
1) udowodnionego działania na szkodę Związku;
2) niewykonywania obowiązków na rzecz Związku, w tym skutkujących nałożeniem przez właściwe organy kar na Związek ;
3) niestosowania przepisów prawa dotyczących przedmiotu działalności Związku oraz przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku;
4) nieprzyjęcia przez uczestnika zmian w Statucie Związku w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty uchwały Zgromadzenia w tym przedmiocie.
2. O wyłączeniu uczestnika ze Związku stanowi Zgromadzenie.
3. Zamiar wyłączenia uczestnika ze Związku należy oznajmić mu najpóźniej na trzy miesiące przed wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady Zgromadzenia.
4. Wyłączenie uczestnika ze Związku nie zwalnia go z wykonania obowiązków na rzecz Związku do dnia wyłączenia w szczególności uiszczenia zaległych wpłat.

§ 25.
Likwidacja Związku

1. Uchwałą Zgromadzenia Związek może zostać postawiony w stan likwidacji.
2. Likwidatora Związku i jego zastępców powołuje Zgromadzenie, przy czym funkcje te mogą być powierzone dotychczasowym członkom Zarządu.
3. Do obowiązków likwidatora i jego zastępców należy:
1) sporządzenie planu likwidacji, który jest zatwierdzany przez Zgromadzenie w drodze uchwały;
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
3) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie 3 (trzech ) miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,
4) zakończenie bieżących spraw Związku;
5) ściągnięcie wierzytelności Związku;
6) zaspokojenie zobowiązań Związku;
7) zbycie majątku Związku;
8) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.
4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku Związku, uczestnikom zwraca się udziały. W przypadku, gdy kwota uzyskana ze zbycia składników majątkowych Związku nie wystarcza na zwrot udziałów, dzieli się ją proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Kwota pozostała po zwrocie udziałów ulega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji, w częściach według proporcji określonych przy wyliczaniu składki na dany rok na zasadach określonych w § 16 ust.5 niniejszego Statutu.
5. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych urządzeń Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają uczestnicy, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.
CZĘŚĆ V
Postanowienia końcowe

§ 26.
Wejście w życie Statutu

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 27.
Powołanie pierwszych organów Związku

1. Pierwsza kadencja Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu pierwszego jego posiedzenia i kończy wraz z upływem kadencji Rad Gmin/Miast uczestników Związku wybranych w wyborach w 2010r.
2. Zgromadzenie wybiera pierwszy Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Zgromadzenia.
3. Pierwszą sesję Zgromadzenia najpóźniej w terminie jednego miesiąca po rejestracji Statutu Związku zwołuje i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – członek Zgromadzenia z Gminy Krotoszyn - koordynatora Związku.”

statutekosiodemki.pdf

zmiany statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 05.08.2019
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 15 762